İHALE İLANI
 
Birlik Başkanlığımızca 2017 Yılı İl Özel İdaresi (2017/204)  ödeneği ile programa alınan Armutveren-Hamdibey-Limanköy-Sislioba-Sivriler Köyleri  İle İl Özel İdaresi (2017/294) ödeneği ile programa alınan Limanköy-Boztaş-Hamdibey-Gökyaka-Beğendik-Balaban-Avcılar Köyleri Kilitli Parketaşı Döşemesi  İşlerinin Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18.maddesi gereğince Açık İhale Usulü 16.05.2018 tarihinde saat 14.00’da ile İhale edilecektir.
 
 
 
İlan Tarihi:
:
09.05.2018
 
 
 
1) İdarenin
 
 
 1. Adı
:
Demirköy İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği
 1. Adresi
:
İğneada Caddesi Hükümet Konağı Demirköy/ Kırklareli
 1. Telefon-Belgegeçer
:
Telefon: 0288 681 52 00 – Fax: 0288 681 51 35
 
 1. İnternet adresi
:
www.demirkoy.gov.tr
 
 
 
2) İhalenin
:
 
 1. Adı
:
2017 Yılı İl Özel İdaresi (2017/204)  ödeneği ile programa alınan Armutveren-Hamdibey-Limanköy-Sislioba-Sivriler Köyleri  İle İl Özel İdaresi (2017/294) ödeneği ile programa alınan Limanköy-Boztaş-Hamdibey-Gökyaka-Beğendik-Balaban-Avcılar Köyleri Kilitli Parketaşı Döşemesi  Kilitli Parketaşı Döşemesi
 1. Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MAKİNE İLE YUMUŞAK SERT TOPRAK KAZILMASI 1368,4 M3
*8 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON PARKETAŞI İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI 7937 M2
* 50X20X10CM BOYUTLARINDA BORDÜR DÖŞENMESİ (pahlı renk) 984 M2
 
 
 
 
3) İhale Konusu İşin
:
 
 1. Yapılacağı Yer
:
Köy Adı
Bordür  alımı ve
Döşenmesi
(TS436 EN 1340)1
M
Parke Taşı alımı ve Döşenmesi (TS2824 EN 1338)[1]
Serbest Kazı
Armutveren
150
519
103,8
Hamdibey
175
720
144
Limanköy
239
708
141,6
Sislioba
-
593
118,6
Sivriler
-
711
142,2
Avcılar
-
594
113
Balaban
89
669
132
Beğendik
156
755
150
Gökyaka
-
594
113
Hamdibey
100
791
79,1
Limanköy
16
832
86
Boztaş
59
451
45,1
TOPLAM
984
7937
1368,4
 
 
 
 
4) İhale Konusu İşin
:
 
 1. Başlama Tarihi
:
Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde işe başlanılacaktır. Yüklenicinin mazeretinin idare tarafından uygun bulunması halinde bu süre uzatılabilir.
 1. Bitim Tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 150 (YÜZELLİ) takvim günüdür.
 
5) İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler
 
 
 
 
5.1.
Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon, faks ve varsa elektronik posta adres bilgileri
 
5.2.
Kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek odası belgesi;
Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 
5.3.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri)
 
5.4.
Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noter tasdikli vekâletname ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
 
5.5.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, ihale aşamasında ortaklardan kendi aralarında yaptıkları iş ortaklığı anlaşması istenir. (İş ortaklığı anlaşmasında pilot ortak belirtilir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.)
 
5.6.
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) bentlerinde sayılan ihale dışı bırakılma durumlarında olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.
 
5.7.
İhale dokümanındaki örneğine uygun Birim Fiyat Teklif Mektubu
 
5.8.
İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 
5.9.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
5.10.
İhale konusu ve benzeri iş bitirdiğine dair belge.
 
5.11.
İhale tarihinden en çok 1 ay öncesine ait Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu ve sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.
 
5.12.
 
5.13.  
 
 
Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş  Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi.
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11.maddesi a,b,c,ç,d,e,f,g,ğ bentleri ile 12.maddesinde ki a,b,c,ç,d,e bentleri kapsamında olmadığına dair yazılı taahhütname.
 
    6-  İhale dışı bırakılma durumları
 
(1) Aşağıda belirtilen durumlardaki yerli istekliler ihale dışı bırakılır.
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan,
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan,
c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,
ç) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan birliğe yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu birlik tarafından ispat edilen,
           f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,
g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,
ğ) 12 nci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
 
7-  İhaleye katılamayacak olanlar
(1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde birliğin ihalelerine katılamaz.
a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı tutuklu ve hükümlü bulunanlar.
b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Birliğin ihale yetkilisi.
ç) Birliğin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları anonim şirketler hariç).
(2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
 
8) İhale dokümanı Demirköy İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir. İhale dokümanı bedeli 200,00 TL’dir. İstekliler İhale doküman bedelini Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Demirköy Şubesi TR93 0001 0004 9106 6020 5650 01 IBAN numaralı banka hesabına yatırmak suretiyle CD ortamında (ya da doküman verilmek suretiyle) temin edilebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
 
 
9) İhalenin
 
 
 1. Yapılacağı Yer
:
Demirköy Kaymakamlığı Toplantı Salonu
 1. Tarih / Saat
:
16.05.2018 14.00
 
10) Teklifler, 16.05.2018   günü, yukarıda belirtilen saate kadar bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale komisyon başkanlığına verilir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 
11) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat nakit veya mektup olarak alınır. İstekliler Geçici teminatlarını Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Demirköy Şubesi TR49 0001 0004 9106 6020 5650 01  IBAN numaralı banka hesabına yatırabileceklerdir.
 
12) İsteklikler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenleyecektir.
 
13) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
 
14) Bu işle ilgili fiyat farkı ve avans verilmeyecektir.
 
15) İhale, 28/04/2007 tarihli Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
 
16) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
İlan Olunur.
09.05.2018